Nr. crt.TitluTotalPentruÎmpotrivăAbținere
0000
1RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIVIND STAREA ECONOMICĂ,SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI CRAIOVA,ÎN ANUL 2022000
0000
2PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,PE ANUL 2023000
0000
3PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE,ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A.,ORDINEA DE ZI000
0000
4PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA,PE ANUL 2023000
0000
5PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA,PE ANUL 2023000
0000
6PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE,PE ANUL 2023000
0000
7PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,PE ANUL 2023000
0000
8PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA,CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI000
0000
9PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.2 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.91/2018 REFERITOARE LA STANDARDELE MINIME DE COST/AN ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA000
0000
10PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.3 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE,EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA000
0000
11PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA,PENTRU ANUL 2023000
0000
12PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA,PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ”,ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL CÂINILOR DE SALVARE „CAMPIONATUL MONDIAL FCI DE SALVARE,PE ECHIPE”,ÎN PERIOADA 01-04 IUNIE 2023000
0000
13PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA,PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA CENTRUL DE CULTURĂ AL ROMILOR DOLJ,ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR”,ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,ÎN DATA DE 08.04.2023000
0000
14PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE OPEREI ROMÂNE CRAIOVA000
0000
15PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA000
0000
16PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA000
0000
17PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL,A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA000
0000
18PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA000
0000
19PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE VÂNZARE A IMOBILULUI-TEREN CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,SITUAT ÎN BDUL.OLTENIA,NR.45,BL.64A000
0000
20PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR. UNIRII,NR.7000
0000
21PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE A IMOBILELOR CE FAC OBIECTUL SCHIMBULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI MITROPOLIA OLTENIEI - ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI - PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL ILIE” – CRAIOVA000
0000
22PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC,ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,A UNOR BUNURI,CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ “OLTENIA” S.A.,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE,CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII000
0000
23PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,A UNUI BUN AFLAT ÎN ADMINISTRAREA OPEREI ROMÂNE CRAIOVA,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE,CASĂRII ŞI VALORIFICĂRII000
0000
24PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,A UNUI BUN,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE,CASĂRII ŞI DEMOLĂRII000
0000
25PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „STRĂPUNGERE TRAIAN LALESCU-BD. CALEA BUCUREȘTI”000
0000
26PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „ MODERNIZARE STR.VÂNĂTORI DE MUNTE”000
0000
27PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE,CU TITLU ONEROS,ÎN FAVOAREA DLUI. MEGHIŞAN GHEORGHE,ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR.COSTACHE NEGRUZZI,NR.4000
0000
28PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE,AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA000
0000
29PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,A UNOR SPAŢII APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,SITUATE ÎN PIAŢA CENTRALĂ000
0000
30PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONCESIUNE ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA,NEDELCU AUREL-FLORIN ŞI NEDELCU NUŢA,AVÂND CA OBIECT TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR. DECENEU,NR.104000
0000
31PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.48423/11.06.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI OMNI MED LABORATOR S.R.L.000
0000
32PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125157/2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI C. MED. STERIE VIOLETA S.R.L.000
0000
33PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125156/28.01.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI CABINET MEDICAL DR. ŢĂPÂRDEA AURELIA - ANCUŢA S.R.L.000
0000
34PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34214/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI GURAN CORNELIA - MIHAELA,MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. GURAN CORNELIA - MIHAELA000
0000
35PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ASUPRA UNOR SPAŢII CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC,RESPECTIV DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA000
0000
36PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI,CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE000
0000
37PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI,ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA SADU”000
0000
38PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR.1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.692/2022 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA MACULUI”000
0000
39PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI UNITAR DE ACŢIUNE DE COMBATERE A VECTORILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA,PENTRU ANUL 2023000
0000
40PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR UNITARE SPECIFICE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA000
0000
41PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTANŢĂ MAXIMAL,PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE,ÎN REGIM DE TAXI000
0000
42PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA A DOUĂ HALE,CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1P,CU DESTINAŢIA DE DEPOZITARE PIESE AUTO,SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR. ING. EMIL MARGHITU,NR.1000
0000
43PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNOR LOCUINŢE UNIFAMILIALE,CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1 ŞI GARAJE,CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P,SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR.BRESTEI,NR.604 A000
0000
44PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA FUNCŢIONALĂ,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BISERICII ORTODOXE SF.ANDREI – ROVINE,PENTRU MITROPOLIA OLTENIEI,ARHIEPIESCOPIA CRAIOVA – PAROHIA SFÂNTUL ANDREI – ROVINE,GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR. LYON,NR.16000
0000
45PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR LA S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.000
0000
46PUNCTUL 1 PESTE ORDINEA DE ZI - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA,PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA,ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA,ÎN COMUN,A UNOR EVENIMENTE SOCIO-CULTURALE,ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA000
0000
47PUNCTUL 2 PESTE ORDINEA DE ZI - PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COMPENSAȚIEI ACORDATE OPERATORULUI S.C. TERMO URBAN S.R.L.000
0000
48PUNCTUL 3 PESTE ORDINEA DE ZI - PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SUPORTAREA DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIUL CRAIOVA,A CHELTUIELILOR NEDECONTATE DIN PROIECTELE IMPLEMENTATE DIN FONDURI EXTERNE,PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CONŢINUTULUI DIGITAL ŞI A INFRASTRUCTURII TIC “ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI DE ÎNVĂŢARE ÎN MEDIUL ONLINE“000
0000